Lildstrand Bådelaug
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

Lildstrand Bådelaug

Lildstrand Bådelaug
Et bådelaug tilknyttet Han Herred Havbåde

Hanherred Havbåde
/Pipsen
Han Herred Havbåde
Mobil: 2070 0870
www.havbaade.dkReferat af bestyrelsesmøde torsdag d. 26. september 2019 Referat
Mødet startede med en tur på stranden i Thorupstrand, hvor bådebyggerne var ved at reparere på Goliath HM 93. Derefter en tur i spilhuset og til sidst i pakhuset.
Økonomi. Kurt Røge fortalte, at han havde gennemgået regnskabsmapperne for 2018 og dannet sig et overblik over både foreningen og værftet. Der skal findes en ny bogholder, da Karsten Echardt ønsker at holde op. Det skal gerne være en, der har en masse erfaring med fra sit arbejde, men det skal også være en lokal.
Status i forhold til nybygning. Der arbejdes med en indhentning af tilbud på alle leverancer, så pri- sen på den færdige båd sikres.
Værftet. Til næste møde skal det afklares hvorvidt, der skal en selvstændig bestyrelse i værftet. Un- der alle omstændigheder skal Hans Peter Brandi registreres som den nye direktør for værftet i Sel- skabsstyrelsen. Hvis der skal selvstændig bestyrelse, så skal vedtægterne laves om.
Bådelagene. Gemmes til næste møde.
Formidling/Veluxprojektet. Mathilde Autzen fortæller om sin erhvervsphd. Mathilde fortalte om den nye statslige mærkningsordning for skånsomt fanget fisk. I Jammerbugt i Balance-projektet (JiB) var en af opgaverne at arbejde for en mærkning for skånsomt fanget fisk. Mathilde gik fra at være projektansat i JiB til at få en erhvervsPhD fokuseret på mærkning af fisk finansieret delvist af JiB og delvist af Innovationsfonden og tilknyttet Aalborg Universitets institut for planlægning, Centre for Blue Governance.I dag er der kun MSC – Marine Stewardship Counsil – mærket (den lille blå fisk), der ønsker at sikre forbrugerne, at de fisk, der købes under dette mærke er fra bestande, der ikke overfiskes. Der udvikles nye mærker flere steder i Europa som alternativer til MSC, så arbejdet med den danske mærkningsordning, som Mathilde deltager i, er et led i en europæisk udvikling og dennes mere eller mindre synlige kampe om, hvordan mærkningsordninger fremmer forskellige interesser.
Det nye mærke for skånsomt fanget fisk udfordrer MSC, hvis markedsandel i Danmark er meget høj, og som har certificeret det meste af dansk fiskeri - hvilket gør det vanskeligt for skånsomme kystfiskere at markedsføre deres fiskeprodukter. MSC har hovedfokus på, at forvaltningen af be- standene overholdes, men de kritiseres blandt andet for, at deres fokus på habitats- og økosystem- påvirkninger er for slapt.
1
Han Herred Havbåde
På samme tid som JiB startede projektet, begyndte den landsdækkende Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) også at arbejde på en mærkningsordning. Denne mærkningsordning er nu kom- met over i statslig regi. Den er til forskel for MSC gratis for fiskerne, bortset fra et kvalitetskursus. I 2020 vil den danske statslige ordning få direkte betydning for kystfiskeriets afsætningsvilkår. Ma- thilde følger og bidrager kritisk, men konstruktivt til processen. Mathilde har bl.a. undersøgt de tid- ligere tiltag på mærkningsområdet, hvor bl.a. Lildstrand var en frontfigur og solgte fisk fanget med skånsomme redskaber til forbrugerne via postvæsenet. Derudover har Mathilde lavet feltarbejde hos danske kystfiskere, der lever op til de nuværende kriterier i det nye mærke for at få et bredt indblik i denne sektor. Udfra feltarbejdet har hun blandt andet skrevet om social bæredygtighed, og hvordan dette kan inkluderes i den nye mærkning - så den får en bredere tilgang end blot fokus på økologisk bæredygtighed. Mathilde deltager også i Partnerskab for bæredygtigt fiskeri i hvis regi, hun blandt andet arbejder på et dokument, der ser på både MSC og det nye mærke for at skabe en fælles forstå-elsesramme og enighed mellem MSC og det nye mærke om, hvad der adskiller mærkerne, og hvad deres forskellige fokus er - til brug i partnerskabet og så private og offentlige indkøbere, engros- virksomheder og detailhandlen kan få et nemt overblik over mærkerne. Desuden er det vigtigt, at mærkernes indbyrdes forskelligheder og diskussioner ikke kommer til at gå udover deres trovær-dighed og det øgede fokus på bæredygtig fangede fisk, man oplever i øjeblikket.
Mathilde fortalte envidere, at en af hendes universitetsvejledere, Kristen Ounanian, kommer til at besøge Han Herred Havbåde et par tirsdage hver måned indtil jul, da hun arbejder på et EU-støttet forskningsprojekt, der blandt andet fokuserer på maritim kulturarv og videreførsel af viden og tradi-tionelle færdigheder.
Gert Kristensens syn på fremtiden i Thorupstrand. Gert startede med at sige, at hvis man fik løst problemet omkring bomtrawlerne, så tror han på en god fremtid baseret på, at der er unge i fiskeriet, men at han også godt ved, at der er både, der skal udskiftes. Fiskepriserne har de seneste år været opadgående. Men udfordringen har været, at da de unge for ti år siden skulle i gang med egne både, så ramte finanskrisen med den følge, at fiskepriserne var meget dårlige i en lang årrække. Det har betydet, at den generation af unge mistede 6-8 års normal indtjening og opsparing og derfor ikke har haft mulighed for at konsolidere sig. Men Skagerrak er et unikt farvand, der ikke påvirkes i så høj grad af klimaændringer, som andre steder.
Der skal nye både til, ellers får fiskeriet selvfølgelig en ende, men de unge VIL fiskeriet. Spillet skal så være tidssvarende og kunne magte de nye både, og det arbejdes der også med i øjeblikket. Efter Gerts vurdering, trænger 6-7 af bådene til udskiftning, og for 3 af dem er det oppe over.
Status på redskabshuse, udbygning af værft og spillet. Der arbejdes på spillet. Der er ikke noget nyt vedr. de to andre ting.
Evt. Hans Peter skal snarest have et møde med den nye sommerhusejer vedr. om Havbådenes brug af dele af grunden. Parkeringspladsen syd for Havbådehuset tilhører sommerhusgrunden.
Kurt vil gerne til næste møde diskutere, om ikke havbådenes hjemmeside skal være mere åben, så- ledes at alle bestyrelsesmedlemmers telefonnumre står der.

_________________________________________________________Han Herred Havbåde
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. september 2020

Konstituering af bestyrelsen. Jørgen Leegaard og Hans Peter Brandi blev genudpeget af bestyrelsen. Thomas Højrup blev valgt som formand, Søren Nielsen som næstformand, Kurt Røge som kasserer og Pipsen/Kirsten Monrad Hansen som sekretær.
Økonomi. Kurts fortalte, at det endnu ikke er muligt at trække en halvårsbalance.
Mht. likviditeten har Kurt en fornuftig mavefornemmelse.
Der er oprettet en ekstra konto til støttebeløb på kr. 100.000 til udgivelse af bog om skudehandel. En af Thomas’ tidligere kolleger Johannes Møllgaard har igennem mange år arbejdet med skude-handlen i Han Herred for havbådene. Han har doneret pengene til hjælp til udgivelse af den bog, han har skrevet. Bestyrelsen skrev under på indlånsaftalen.
Hav i balance. Thomas fortalte, at han og Søren havde et møde med investeringschefen i Velux og Merkur Andelskasse før sommeren. Der er aftalt nyt møde mandag d. 14. med alle långivere, og her er det meningen, at der skal arbejdes på en refinansieringsmodel.
Hav i balance blev dannet af HHH, men bliver løftet over i Kystfiskerlauget, da det kun er erhvervs-fiskere, der må eje kvoter. Hebron blev ligeledes løftet over i lauget, da det også kun er erhvervsfiskere, der må eje erhvervsbåde. Thomas fortalte, at lauget betaler forsikringen. Der ligger 10 tons rødspætter på Hebron, og lejeindtægten dækker ikke forsikringen. Thomas har kølhalet den i år.
I sommer er der lavet en folder vedr. Hib, hvor der opfordres til, at man kan donere penge til byg-ning af nye både. Thomas sagde, at folderen var lavet på opfordring af konsulentfirmaet Quartz, der har stillet en konsulent gratis til rådighed med at hjælpe til at med at finde finansiering/donationer til Hib. Quartz opfordrede til at vise, at der er folk, der gerne vil crowdfunde. Det er baggrunden for folderen. Hvis den genoptrykkes, rettes teksten til.
Der er også lavet en folder om Thorupstrand. Den fortæller, hvordan de forskellige foreninger hæn-ger sammen. Folderen er lavet på initiativ af og betalt af Janni fra Thorupstrand Fiskehus og Henrik Agesen fra Klim Sparekasse, skrevet af Thomas, og Pipsen har fundet billeder frem.
Værftet. Status i forhold til nybygningen – Peter sagde, at plan A er levering til tiden. Mikkel stop-per som lærling af helbredsmæssige årsager, da han har en dårlig skulder. Han går i gang med HF. Peter sagde, at det ikke rigtig har nogen betydning for nybygningen, da Mikkel alligevel skulle have været på skole det meste af efteråret.
Peter har fået tilsagn om at sætte ny køl på vikingeskibet fra Als. Det bliver kørt herop.

2
Hans Peter sagde, at værftet på sigt skal have en ny lærling.
Spillaget. Hans Peter sagde, at spillaget var blevet dannet for, at det på sigt kunne løfte omkostnin-gerne ud af havbådeforeningen ved at søge fondsmidler. (Der indkaldes til stiftende generalforsam-ling lørdag d. 10. 10 kl. 10.)
Redskabshusene. Pipsen sendte i sin tid ansøgning til Kystdirektoratet om udvidelse af værfdtet i maj 2017, og der er aldrig kommet svar. Pipsen sendte en mail til Ditte Svendsen ligeledes i 2017 vedr. faskine til varmepumpen. Denne mail sendte Ditte Svendsen videre til Karin Ravn-Johnsen i Kystdirektoratet, men der er heller aldrig kommet svar. Jammerbugt kommune samlede de to an-søgninger, samt den ansøgning Hans Peter havde sendt til kommunen vedr. redskabshuse og havde dem alle med til mødet med Hans Erik Cutoi-Toft d. 29. 4. 2019.
Hans Peter fortalte, at han havde taget hånd om sagen, og at han forventer en afgørelse inden ud-gangen af september i år.
I forbindelse med redskabshusene har Hans Peter snakket med Anna Studsholt, der bl.a. er med i Anna-laget. Hun havde nogle ideer til udseendet af huset, men i sidste ende er det havbådenes be-styrelse, der skal bestemme.
Vedr. redskabshusene, udvidelse af værftet og faskine til varmepumpe vedtoges det, at det var Hans Peter som var tovholder i samarbejde med Pipsen som sekretær.
Bådelagene. Skarreklit – der bliver ikke sejlet så meget, for pt er der kun en funktionsdygtig skipper. De andre er ramt af sygdom. Jørgen fortalte også, at Lars Hansen, der er ved at få renoveret A20 gerne vil lande i Lildstrand, hvor han så selv skal sørge for spilpasser, is, transport etc. Lars har fået FLAG-midler til indretningen af båden. Thomas sagde, at han også er meget velkommen i Tho-rupstrand.
Thomas spurgte til vedligeholdelsen af Skarreklit, og Jørgen sagde, at den er malet udvendigt, men der mangler et tjæreprojekt indvendigt. Laget har 40 medlemmer.
Jørgen fortalte også, at Skarreklit havde sejlet med både biologer og fotografer (fra Jammerbugt i balanceprojektet), og det havde de syntes, var meget spændende, og de gjorde det gerne igen.
Nordvest – Det har været en god sommer, men der har ikke været for mange havdage. Arrangemen-ter ”Kom med på haw” har været godt. Første gang blæste det dog rigeligt på hjemvejen, og folk blev søsyge. Der er mange medlemmer i laget, og der er skippere nok. Der er dog et problem med at få godkendt skippere, fordi der kan gå lang tid. Hans Peter vil gerne have lov til at blive godkendt til at godkende skippere. Han vil gerne spørge Kristian Kragh og Niels Anton Jensen, der i dag er de to, der kan godkende skippere.
Thomas sagde, at det er vigtigt, at dem, der godkender, er alment anerkendt i lagene, og der skal være en ordentlig procedure for godkendelse af skippere. Hans Peter sagde, at han gerne vil prøve at sejle alle bådene, så han kan godkendes som skipperlærer. Han foreslog også Kim Hartmann som et emne. Jørgen Leegaard fortalte, at de i laget har sidemandsoplæring. Det har alle lagene.

3
Hans Peter spurgte til, om man kan være skipper uden også at være godkendt som spilmand.
Til næste bestyrelsesmøde sættes et punkt på dagsordenen, hvor der drøftes krav til spilmand, krav til skipper, genopfriskningskursus for begge, 1. hjælpskursus mv.
Elbo – den har ikke været ude at sejle, siden den blev kølhalet, men efter coronanedlukningen var Elbo tit ude. Der er ca. 32 medlemmer, og der er 2 nye, der gerne vil være skippere.
Jammerbugt – har fisket alt det, den kan, men der har ikke været mange fisk. Den skal kølhales, og der er fortsat venteliste på at blive medlem af laget.
Anna – er færdig med kølhaling, men sandet driver op omkring den på stranden. Den sejler for lidt, fordi skipperne har fuldtidsarbejde. Heldigvis er en ny skipper på vej, der kan sejle på hverdage.
Formidling/Veluxprojektet. Pipsen fortalte, at Jammerbugt i balance havde brugt Skarreklit 3 gange og Nordvest 3 gange til at sejle med biologer og dykkere. (Her link til artikel på DR om fundene af blødkorallen dødningehånd: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/fotograf-kortlaegger-ubeskyttet-dansk-havbund-gemmer-paa-koraller) Der er søgt et nyt projekt i Velux-regi om kort-lægning af havbunden i samarbejde med DTU-Aqua, Lighthouse Foundation og fotograf Klaus Thymann. Der er søgt om delvis finansiering i 2,5 år. Det projekt går ud på at vise, hvor utrolig sammensat havbunden i Jammerbugt er bl.a. med levende koraller. Resultatet skulle gerne give mi-nisteren værktøj til at udpege det som et beskyttet område. Der ud over skal resultatet også gerne give nogle forslag til løsninger til at indrette den kommende fælles fiskeripolitik i EU i mere bære-dygtig retning.
I havbådehuset har der været udstilling af Gerda Tranberg, der har malet på ”skibsskrot” bl.a. træ taget ud af Nordsøen, Skarreklit og Maagen. I efterårsferien laver Destination Svinkløv/Slettestrand – Thorupstrand en række aktiviteter samlet i en ”bæredygtighedsfestival” som sidste år. I havbåde-huset bliver der en dag råvaremarked. Pipsen efterlyste også, om nogen har lyst til at lave en dag med børneaktiviteter – lav dit eget skib eller lignende.
Leje/brug af havbådehuset. Punktet var sat på dagsordenen, da nogle har undret sig over det arran-gement, der var søndag d. 30. august.
Pipsen fortalte, at hun har forsøgt at administrere efter det, som bestyrelsen besluttede i september 2018:
Udlejning af havbådehuset. Bestyrelsen er enige om at fortsætte den hidtidige praksis med, at hotel-lerne kan bruge det til receptioner og lignende mod betaling. Så er det hotellet, der har ansvaret. Men der kan ikke ske udlejning til private fester heller ikke til medlemmerne af foreningen. De loka-le foreninger har mulighed for at holde møder og generalforsamlinger, ligesom Hjortdal Beboer-forening kan låne det i forbindelse med Sankt Hans arrangementet.
Thomas sagde, at den bagvedliggende tanke er, at havbådene ikke skal konkurrere med de andre forretningsdrivende i området, men at de i stedet kan leje lokalet.

4
Pipsen har opfattet Cafe Kulør som en af turistvirksomhederne i området, og de havde fået at vide, at der kan holdes receptioner. Cafe Kulør har endnu et arrangement d. 3. oktober. Der betales 1500 kr. pr. gang, og de der afholder et arrangement gør rent før og efter.
Kurt sagde, at hvis der er 10 af den slags arrangementer, så giver det alligevel 15.000 kr. til forenin-gen. Peter sagde, at hvis der var flere, så ville det give endnu mere.
Hans Peter sagde, at i 2018, da var bestyrelsen også enige om, at fx et bådelagsmedlem kunne af-holde fx en reception i forbindelse med en rund fødselsdag, hvor resten af bådelaget bliver inviteret, men ikke private gæster.
Det blev besluttet, at tage punktet op igen på næste bestyrelsesmøde.
Evt.Søren spurgte, om Rasmus Krogh, der bor i Svinkløv Plantage, kan leje en plads på stranden til den jolle, som Haakon har bygget, og som Rasmus har overtaget. Der var enighed om, at det kan der findes en løsning på. Hvis den skal være på havbådenes matrikel, som foreningen har ansvaret for overfor myndighederne, skal der fastsættes en leje. Hvis han skal bruge traktor og spil, så skal en aftale aftales med spillaget.
Peter spurgte til, hvem der har kørt på nedløbsrøret på nordvesthjørnet af havbådehuset. Kurt fortalte, at det var Niels Kraghede, der hjalp til ved Sange ved havet. Han har forsikring på sin trailer, og Kurt har aftalt med Kaj Rasmussen, at de laver det. Det kører som forsikringssag.

_______________________________________________

30.9.2020


Kære alle

Nu er vi gået ind i efteråret, og i dag er både Nordvest, Elbo og Jammerbugt ude på fiskeri. Et nyt nummer af medlemsnyt er lagt på hjemmesiden og kan læses der:
http://www.havbaade.dk/medlemsnyt/

Vinterens duelighedskursus starter mandag 19. oktober kl. 19-21 i Havbådehuset. Henvendelse til Per Hansen på 29 93 96 28 eller virkelyst45@gmail.com. Kurset afsluttes med en praktisk prøve til
foråret.

Nu på lørdag er der åbent i værftet fra 11 - 15, hvor modelskibsbygger Aage Strømsholt viser nogle af sine modelbåde frem.

Husk stiftende generalforsamling for spillauget lørdag d. 10. oktober kl. 10 i havbådehuset.Mange hilsner Pipsen

_______________________________________________