Lildstrand Bådelaug

Lildstrand Bådelaug


Lildstrand Bådelaug
Bestyrelsens beretning for 2015 og den forløbne del af 2016
På generalforsamlingen den 25. april sidste år valgtes en bestyrelse, som påtog sig:
  1. 1. at få gang i sejladsen med Skarreklit
  2. 2. at søge fondsmidler til renovering af ophalerspillet og spilhuset i Lildstrand
  3. 3. at få Skarreklit hjem til Lildstrand.
Disse tre mål er nu blevet indfriet.
Den nyvalgte bestyrelse indgik en samarbejdsaftale med Vorupør Havbåde om brug af spillet i Nr. Vorupør og placering af Skarreklit der. Efter at vi havde malet og istandsat Skarreklit, sejlede vi den 12. juli til Nr. Vorupør, hvor den lå, og hvorfra det blev til en række fisketure, indtil for kort tid siden. Vi har i den forløbne periode haft et fint samarbejde med Vorupør Havbåde.
I oktober bevilgede A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål efter ansøgning 2 mio. kr. til vores bådelaug. Pengene er blevet brugt/bruges til renoveringen af ophalerspillet, spilhuset og fiskerhuset, ligesom en forbedring af parkeringsforholdene ved landingspladsen forestår.
I november tiltrådte Thisted Kommunalbestyrelse efter ansøgning en bevilling på kr. 500.000 fordelt over 2016 og 2017 til renovering af selve fiskerhuset samt til faciliteter og rådgivning knyttet dertil. Bevillingen skal bruges til renoveringen af fiskerhuset, derunder kølerummet med nyt køleanlæg og ny ismaskine.
Vi er meget taknemmelige for disse bevillinger, som er af afgørende betydning for virkeliggørelse ikke bare af bådelaugets planer – men også for hele Lildstrand. Vi er sikre på, at alle fastboende og faste sommerhusbeboere vil værdsætte denne ansigtsløftning, aktivitetsforøgelse og forbedring af faciliteterne for fiskeriet. Samtidig bliver der også tale om en attraktion, der sikkert vil trække flere turister til.
Renoveringsarbejderne har pågået siden begyndelsen af 2016. Især arbejdet med renoveringen af spillet har selvfølgelig været afhængigt af godt havvejr. Den 15. april lykkedes det os at finde blokken, og den 30. i samme måned var vi så vidt, at Skarreklit kunne hales op på stranden og vende hjem igen. Her er den nu sammen med vores anden båd, jollen Riden.
Vi er snart færdige med fase 1 af renoveringsarbejderne. Der er til dato brugt kr. 950.000. 
Fase 2 vil omhandle færdiggørelse af spilhuset, wire og blokke på land og i havet, indretning af kølerum, indkøb af kølemaskine og ismaskine samt renovering af traktorhus og indkøb af traktor.
Fase 3, der ikke er nærmet udformet endnu, vil blive færdiggørelse og indretning af informationscenter, der fortæller om Lildstrand og kystfiskerishistorie.
I efteråret åbnedes vores hjemmeside www.skarreklit.dk
Endelig skal nævnes, at der i vinterens løb har været afholdt duelighedskursus.
Vi har nu 30 medlemmer.
Endelig vil vi takke alle, fastboende som sommerhusejere, for den indsats, der ydet for at nå disse resultater.
Vi skal nu i gang med at kølehale Skarreklit og gøre bygningerne ryddelige og præsentable, så at det hele er klart til en festlig indvielse inden længe.

Maj 2016
___________________________________________________________________

Lildstrand Bådelaug
Bestyrelsens beretning for 2016 og den forløbne del af 2017


I begyndelsen af 2016 indledtes renoveringsarbejderne på landings-pladsen. Den første fase bestod i renoveringen af spillet, som kunne færdiggøres, da det den 15. april lykkedes os at finde blokken. Den 30. i samme måned var vi så vidt, at Skarreklit kunne hales op på stranden og vende hjem igen og slutte sig til vores anden båd, jollen Riden. Dermed afsluttedes det gode samarbejde, vi havde med Voru-pør Havbåde i den periode siden juli 2015, hvor Skarreklit havde lig-get i og sejlet fra Vorupør.
I løbet af året udførtes anden fase: Færdiggørelse af spilhuset, wire og blokke på land og i havet, renovering af fiskerhuset, indretning af redskabshus og kølerum, indkøb af kølemaskine og ismaskine samt renovering af traktorhus og indkøb af traktor.
Skarreklit er blevet udstyret med søgelænder og garnhaler til de ind-købte garn. Vi har også anskaffet en kortplotter. Skipperstolen er sponsoreret af Jany, og sokkelen er lavet af René. Ny bøsning i skrue-akslen er lavet af René og søn.

Der er indkøbt ny motor og vogn til Riden.
I løbet af 2016 og den forløbne del af 2017 har vores medlemmer, når vejr og vind tillod det, kunne stå ud på et stort antal fisketure med Skarreklit og Riden.
I weekenden 13.-14. august afholdt vi sammen med bådelaugene i Slettestrand et meget velbesøgt bådetræf på landingspladsen. Publikum kunne besigtige bådene, det i fiskerhuset udstillede informationsmateriale og købe pølser og øl.
Der har i vinterens løb været afholdt duelighedskursus.
Vi har nu 46 medlemmer, herunder 8 skippere. Det glædeligt store medlemsantal giver anledning til at overveje, om vi skal indføre et stop for indmeldelser.
Endelig vil vi takke alle, fastboende som sommerhusejere, for den indsats, der er ydet for at nå disse resultater.
Vores brug af fiskerhuset kræver medlemskab af Fiskeriforeningen (kontingent: for tiden kr.100,- om året). Det er aftalt med Fiskeriforeningen, at vi starter med det, når det nye regnskabsår begynder 1. juni. Nærmere oplysninger om indbetaling udsendes senere.

Vi skal nu snart kølhale Skarreklit og gøre bygningerne ryddelige og præsentable til sommerens aktiviteter.


Maj 2017

___________________________________________________________________


Referat fra generalforsamling i Lildstrand bådelaug 
tirsdag den 23/5 2017

Mødet indledtes med at Rene Larsen bød velkommen og Bent wigotski blev valgt til dirigent og Jørgen Leegaard til referent.
Bent wigotski konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet med mail til alle medlemmer og opslået på foreningens hjemmeside.

Rene Larsen gennemgik bestyrelsens beretning som blev godkendt 

Jørgen Leegaard gennemgik regnskab og besvarede spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til kontingent og budget blev fremlagt og godkendt 

Dion jensen ønskede ikke at genopstille 
Jørgen Leegaard blev valgt til kasserer 

Tage Nielsen blev valgt til den ledige plads i bestyrelsen 

Ole Svanborg blev valgt til 1. Suppleant og Peter Nagel til 2. 

Ole Svanborg blev valgt til revisor og Peter Nagel til revisorsuppleant 

Kim Sørensen var udtrådt af bestyrelsen og Søren Jensen indtrådt i hans sted
Dion Jensen ønskede  ikke at genopstille 
Bestyrelsen takkede dem for deres indsats 

Under evt blev bestyrelsen opfordret til at undersøge muligheder for at tegne familiemedlemsskab 


Referent
Jørgen

____________________________________________________________


Fra Generalforsamling 2019

Stacks Image 5Lildstrand Bådelaug Skarreklit Bestyrelsens beretning for 2020
Året 2020 var godt nok et anderledes år, corona og blæsevejr har været de store hindringer for fiskeri. Riden bliv desværre ikke brugt i 2020. Vi synes det er synd og forstår ikke hvorfor man ikke bruger den. Der var sat 25 ture op men de 7 blev aflyst. De 18 ture der var, fangede vi også lidt fisk men ikke den mængde som vi før har fanget. Der har været snakket om at vi nok skal noget længere ud, det vil kræve enten at skal vi meget tidlig op eller sejle om aften. Vi kan løje stemningen. Vi vil opfordre til flere ture også med garn. Der er skiftet kobling på motor i spilhuset Det var da tiltrængt og ikke nok med det så vendte den gamle forkert. 2 mand fra Arne smed fiksede en helt ny og satte den i og vendte den rigtigt så der er mange år i den igen. D. 03.07.2020 fik vi kølhalet Skarreklit efter 2 år, vi er nok nødt til at gøre det hvert år. Riden & Skarreklit skal kølhales, og Skarreklit skal tjæres indvendigt nu her i 2021 inden det bliver for varmt . Det er ingen sag med kølhaling når der er så mange der gir en hånd med,også mange tak for det. Vi var ude med 4 biologer der fotograferede og filmede havbunden 4 gange det var en god oplevelse som i nok har set på hjemmesiden. Der blev fundet koraller af forskellig art. I forår 2021 skal vi have blokken i land til eftersyn og evt. reparation og der skal isættes ny hovedwire. Vi planlæger kystbådetræf i slutning af juli, hvor vi sammen med fiskeriforeningen også vil holde fiskeauktion .Det blev jo ikke til noget i 2020 på grund af corona.Udsat til 2022 Der er holdt 4 bestyrelses møder i 2020 Vi takker Kresten for det store og flotte arbejde han gør med hjemmesiden. Hvis der er nogen der kan tænke sig at blive skipper og/eller lære at kører med spillet så henvend jer til bestyrelsen vi mangler folk. Bestyrelsen ____________________________________________________________