Lildstrand Bådelaug

Lildstrand Bådelaug


Lildstrand Bådelaug: Vedtægter
§1 Navn og hjemsted
§2 Formål
§3 Medlemmer
§4 Udelukkelse og eksklusion
§5 Ordinær generalforsamling
§6 Ekstraordinær generalforsamling
§7 Bestyrelsen
§8 Regnskab og revision
§9 Lagets Opløsning

§ 1 Navn og hjemsted Laugets navn er: Lildstrand Bådelaug. Bådelaugets hjemmeside på internettet er:
www.skarreklit.dk. Bådelaugets emailadresse er: skarreklit@hotmail.com. Lauget, der har hjemsted i Lildstrand og er stiftet den 30. maj 2009, er tilsluttet Han Herred Havbåde og er underlagt dennes organisations love og bestemmelser.
§ 2 Formål Laugets formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab til og interesse for at bevare den gamle kystfiskerkultur.
§ 3 Medlemmer Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig laugets formål. Ved indmeldelse opnås samtidigt medlemskab i Han Herred Havbåde. Deltagelse i aktiviteter med bådelaugets både forudsætter medlemskab i form af betalt kontingent for det pågældende kalenderår. Laugets bestyrelse og medlemmer hæfter udelukkende med bådelaugets formue. Bestyrelsen og laugets medlemmer kan derved ikke gøres personligt og/eller økonomisk ansvarlige for evt. underskud. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent. Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen for 1 kalenderår ad gangen i overensstemmelse med de faktiske udgifter, foreningen har til drift og vedligeholdelse. Bestyrelsen kan dog for indmeldelser i perioden september - december fastsætte et reduceret kontingent. Ethvert medlem accepterer ved indmeldelse at være underlagt vedtægter fra Lildstrand Bådelaug og ligeledes Han Herred Havbådes vedtægter. Disse kan findes på hhv.
www.skarreklit.dk og www.havbaade.dk Udmeldelse skal ske skriftligt til bådelaugets mailadresse. Firmaer kan tegne medlemsskab af bådelauget til et årskontingent på kr. 10.000,-. Institutioner kan tegne medlemskab til et årskontingent på normalt kr. 10.000,-. Bestyrelsen kan fravige denne sats. Der indgås ved tegning af institutioners medlemskab en nærmere aftale om deltagelsen i bådelaugets aktiviteter. Det er en forudsætning for deltagelsen, at denne er forbeholdt institutionens beboere/elever og, at ansatte kun deltager som ledsagere.
Fra Nyhedsbrev 18. august 2017:
Medlemskab for børn/børnebørn
Flere af vores medlemmer har efterlyst muligheden for at have børn eller børnebørn med på vores fisketure. Bestyrelsen har derfor besluttet, at medlemmer kan udvide deres medlemskab med et familiemedlemsskab for egne og samboendes børn og børnebørn under 18 år. Sådan et medlemskab koster kr. 1.000 - årligt udover ens eget medlemskab, og man kan tage et barn/barnebarn med ad gangen på fisketur. Der betales normal persontakst for deltagelse i fiskeriet.
Der kan tegnes støttemedlemsskab, som ikke indebærer egentlige medlemsrettigheder.
§ 4 Udelukkelse og eksklusion Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, ophører medlemskabet. Et medlem, der ønsker at fiske med Lildstrand Bådelaugs både, forpligter sig til enhver tid at overholde gældende regler for lyst – og fritidsfiskeri. Ved udelukkelse af et medlem kan medlemmet ikke kræve kontingent tilbagebetalt. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod laugets vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på først- kommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af lagets vedtægter.
§ 5 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Adgang til generalforsamlingen har alle laugets medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel via e-mail samt på laugets og Han Herred Havbådes hjemmeside – www.havbaade.dk, med angivelse af dagsorden. Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. laugets opløsning henvises til §9. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres via e-mail sammen med det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: Valg af dirigent og referent

Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand i lige år
Valg af kasserer i ulige år
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §8
Eventuelt
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af laugets stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§ 7 Bestyrelsen Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er laugets daglige ledelse og repræsenterer lauget i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører lagets, arkiveres på forsvarlig vis. Lauget tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner foretages i samråd mellem formand og kasserer.
§ 8 Regnskab og revision kommenteres Laugets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest den 1. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor. Revisoren skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt, og at beholdningerne er til stede. Revisoren fastsætter selv sin arbejdsgang.
§ 9 Laugets opløsning Bestemmelse om lagets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af lagets stemme- berettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning tilfalder eventuel formue Han Herred Havbåde.